Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

UAB “Aukštaitijos implantologijos klinika”, į. k. 303254010, buveinės adresas – Stoties g. 1, Panevėžys, (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas Duomenų valdytojo valdomoje bendrovėje ir naudojantis interneto svetaine https://www.aik.lt (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Su UAB “Aukštaitijos implantologijos klinika” duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti [email protected]

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 18 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Atstovas – asmuo atstovaujantis Klientus, Pacientus, Duomenų valdytojo Paslaugų teikėjus, Tiekėjus, tiek fizinius, tiek juridinius asmenis.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo ar Atstovas besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis sveikatos priežiūros (odontologijos, plastinės chirurgijos) ir/ar grožio paslaugomis, norintis užsiregistruoti dėl sveikatos priežiūros ir/ar grožio paslaugų teikimo ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

Dalyvis – fizinis asmuo ar Atstovas, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamose konkursuose, akcijose, žaidimuose.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Dalyvis, Kandidatas, Klientas, Pacientas, Paslaugų teikėjas, Tiekėjas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Kandidatas asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Klientas – fizinis asmuo ar Atstovas, sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl grožio paslaugų teikimo.

Pacientas – fizinis asmuo ar Atstovas, sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl sveikatos priežiūros (odontologijos, plastinės chirurgijos) paslaugų teikimo.

Paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus Duomenų valdytojui ir su juo bendradarbiaujantis arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių pardavimo, paslaugų ar darbų atlikimo.

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis viešai paskelbtu kontaktiniu telefonu dėl registracijos pas gydytojus, grožio specialistus ir/ar kitais klausimais.

Tiekėjas – Duomenų valdytojui prekes tiekiantis fizinis ar juridinis asmuo.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės (vykdyti apklausas) dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai gavimas, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, redagavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija.

Informacija, kaip naudojate mūsų Interneto svetainę.

Jeigu jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „ Slapukų politika“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KONSULTACIJOS, REGISTRACIJOS TIKSLU

Besikreipiančiųjų asmenų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, į Duomenų valdytoją konsultacijos, registracijos pas gydytoją, grožio specialistą ar/ir kitais klausimais tikslu asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Gyvenamoji vieta;
 • Duomenys apie sveikatą (tiek kiek Duomenų subjektas pateikia savanoriškai).

Tuo atveju, jeigu registraciją vykdo Besikreipiančiojo atstovas, Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančio atstovo duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Ryšys su Pacientu;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas.

Besikreipiančiųjų duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Asmens duomenys konsultacijos, registracijos pas gydytoją, grožio specialistą ar/ir kitais klausimais tikslais tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis, ir siekio imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (ODONTOLOGIJOS, PLASTINĖS CHIRURGIJOS), GROŽIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR PRIMINIMŲ APIE PAKARTOTINIUS VIZITUS TIKSLAIS

Pacientų ir Klientų duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko šiuos Pacientų ir Klientų duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • Asmens kodas;
 • Parašas;
 • Amžius;
 • Lytis;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Finansinė informacija (mokėjimo duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kt.);
 • Duomenys apie sveikatą;
 • Duomenys apie gydymo eigą;
 • Duomenys susiję su Paciento sveikatos draudimu;
 • Kiti diagnostikos, gydymo ir stebėjimo tikslais renkami duomenys (dantų, žandikaulių, veido nuotraukos ir video; radiologiniai (dentalinės, panoraminės radiogramos, kompiuterinės tomografijos ir kt.) 2D ir 3D vaizdai; MRT (magnetinio rezonansinio tyrimo) vaizdai; kitomis skenavimo priemonėmis (pvz. intraoraliniais, laboratoriniais skeneriais) gauti dantų, žandikaulių, burnos, veido 2D ir 3D vaizdai ir kt.); dantų, žandikaulių, veido srities atspaudai (analoginiai ir skaitmeniniai) bei tradiciniai (liejimo būdu), 3D spausdinti ir frezuoti modeliai;
 • Kiti reikalingi ir būtini asmens duomenys vykdant sutartį su Pacientu, Klientu.

Tuo atveju, jeigu Pacientas, Klientas yra nepilnai veiksnus (nepilnametis iki 16 m.) ir yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Atstovo asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Ryšys su Pacientu, Klientu;
 • Įgaliojimo duomenys (jei taikoma);
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas.

Pacientų, Klientų ar jų Atstovų asmens duomenys gaunami iš:

 • Pacientų ar jų Atstovų;
 • Kitų gydymo įstaigų;
 • Draudimo bendrovių;
 • Lizingo bendrovių;
 • Dantų technikos laboratorijų;
 • Bankų (mokėjimų informacija);
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos;
 • Valstybinės ligonių kasos.

Pacientų, Klientų ar jų Atstovų asmens duomenys pagal poreikį perduodami šiems gavėjams:

 • Panevėžio teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK), tikslu – kompensuoti Paciento gydymo paslaugas ir vykdyti kitas sutarčių su TLK sąlygas (pvz., suvesti Pacientų asmens duomenis į TLK administruojamą Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą “SVEIDRA”);
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, tikslu – išduoti nedarbingumo pažymėjimą sutarties su Pacientu vykdymo ir/ar įstatymų nustatytais atvejais;
 • Draudimo bendrovėms, tikslu – vykdyti savanoriškas Paciento sveikatos draudimo sutartis;
 • Lizingo bendrovėms, tikslu – vykdyti Paciento finansinių paslaugų teikimo (pirkimo išsimokėtinai) sutartį;
 • Kitoms odontologinėms klinikoms, tikslu – įvykdyti Paciento ir/ar gydytojo prašymą ir/ar užtikrinti tolimesnį gydymą, kai tokios galimybės neturi Duomenų valdytojas;
 • Dantų technikos laboratorijoms, tikslu – įvykdyti sutartį su Pacientu;
 • Lietuvos paštui ir/ar siuntų pristatymo (kurjerių) tarnyboms, tikslu – perduoti, persiųsti reikalingą informaciją Pacientui ar perduoti gaminius, dokumentus tretiesiems asmenims vykdant Duomenų valdytojo sutartį su Pacientu (pvz. dantų technikos laboratorijos, kitos odontologinės klinikos);
 • Buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei, tikslu – vykdyti Duomenų valdytojo vidinę apskaitą.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);
 • Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Duomenų valdytojas gali pateikti Pacientų, Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Pacientų, Klientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų. Perduodami Asmens duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kurių atžvilgiu Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl duomenų apsaugos tinkamumo, duomenų apsaugą užtikrinsime, pavyzdžiui, Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis.

Atkreipiame dėmesį, kad jums bus siunčiami priminimai apie artėjančius vizitus sutarties su jumis vykdymo tikslais, neprašant jūsų atskiro sutikimo. Taip pat po atliktų procedūrų galime su jumis susisiekti, kad galėtume įvertinti jūsų sveikatos būklę ir užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą bei sutarties vykdymą.

Asmens duomenys sveikatos priežiūros (odontologijos), grožio paslaugų teikimo ir priminimų apie pakartotinius vizitus tikslais tvarkomi duomenų subjekto sutikimo, sutarties su Duomenų subjektu vykdymo, Duomenų valdytojo teisinės prievolės vykdymo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai).

Ypatingieji Pacientų duomenys apie sveikatą tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo, Duomenų valdytojo prievolės vykdymo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ar gydymo pagal sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 2 dalies a, b ir h punktai).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARČIŲ SU PASLAUGŲ TEIKĖJAIS, TIEKĖJAIS VYKDYMO TIKSLU

Duomenų valdytojas bendradarbiaudamas su Paslaugų teikėjais, Tiekėjais tvarko tokius fizinių asmenų ar Atstovų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Adresas;
 • Veiklą pagrindžiančio dokumento duomenys (individualios veiklos pažymos numeris, išdavimo data ir kt.);
 • Elektroninės prekybos atveju – mokėjimo nurodymo duomenys;
 • Įgaliojimas;
 • Įgaliojimo laikas;
 • Atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamu asmeniu);
 • Pareigos;
 • Darbovietė;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Kita informacija, kuri buvo pateikta bendradarbiaujant ar vykdant sutartį.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš fizinių asmenų, Atstovų, ir/ar atstovaujamų asmenų. Taip pat Duomenų valdytojas gali gauti asmens duomenis iš viešų duomenų bazių ir informacinių sistemų (pvz., Rekvizitai.lt, Credit info ir kt.);

Mes įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Įgyvendinant savo kaip Duomenų valdytojo įsipareigojimus (pvz., duomenys gali būti perduodami prekių pristatymus teikiančioms (kurjerių), logistikos, archyvavimo, audito, teisines, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, Paslaugų teikėjams ir (arba) šalims, susijusioms su nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis mokėjimo sistemomis, pvz., SWIFT);
 • Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz., skolų išieškojimo atveju);
 • Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (pvz., VMI).

Duomenų valdytojas gali pateikti fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų. Perduodami Asmens duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kurių atžvilgiu Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl duomenų apsaugos tinkamumo, duomenų apsaugą užtikrinsime, pavyzdžiui, Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis.

Asmens duomenys sutarčių su Paslaugų teikėjais, Tiekėjais vykdymo tikslu tvarkomi sutarties vykdymo, Duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymo ir/ar Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b, c ir f punktai).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik aktualiomis naujienomis ir kita naudinga informacija. Taip pat siekdamas pagerinti teikiamų paslaugų kokybę vykdo Pacientų, Klientų apklausas. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo politika.

Tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi šie Pacientų, Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas.

Išsiuntus naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).

Duomenų subjekto el. pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tik duomenų tvarkytojams, ar tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.

Pacientų, Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Informuojame, kad Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų, parašydamas el. paštu: [email protected] arba paskambindamas telefonu: (8 45) 509 509.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŽAIDIMŲ, AKCIJŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAIS

Duomenų valdytojas asmens duomenis gali tvarkyti žaidimų, akcijų, konkursų vykdymo tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos Dalyvių asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Nuotraukos;
 • Telefonas;
 • El. paštas;
 • Adresas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose, konkursuose. Dalyviai pateikdami savo duomenis sutinka ir suteikia teisę Duomenų valdytojui bei jo nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jų, kaip prizų laimėtojų, vardus, pavardes (arba socialiniuose tinkluose registruotus Duomenų subjektų pseudonimus), nuotraukas. Informacija gali būti viešai skelbiama internete.

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO, PACIENTŲ, KLIENTŲ SAUGUMO IR TURTO APSAUGOS UŽTIKRINIMO (VAIZDO STEBĖJIMO) TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo, Pacientų, Klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų saugumo, taip pat turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslais tvarko savo personalo ir Pacientų, Klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdamas užtikrinti jų bei turto saugumą.

Informuojame, kad Jūsų vaizdo duomenys užfiksuojami Duomenų valdytojo vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Duomenų valdytojo patalpose (laukiamajame) ir lauko teritorijoje aplink kliniką, adresu Stoties g. 1, Panevėžys. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką bei draudimo įmonėms, jeigu įvyksta incidentas, kuris gali būti pripažintas draudiminiu įvykiu. Vaizdo duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kiek tai yra susiję su tiriamu incidentu.

Duomenų valdytojas gali pateikti personalo ir Pacientų, Klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis šioje Politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko personalo ir Pacientų, Klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis Duomenų valdytojo vardu.

Asmens duomenys vaizdo stebėjimo tikslu tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti. Duomenų valdytojas gali tvarkyti tokius Kandidatų duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Išsilavinimas;
 • Darbovietė;
 • Išklausyti kursai;
 • Mokamos kalbos;
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Asmens nuotrauka (tik jeigu Kandidatas pats pateikia su savo gyvenimo aprašymu, Duomenų valdytojas nuotraukos nereikalauja);
 • Rekomendacijos;
 • Kiti Kandidato savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų, teikiančių darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas (pvz., įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“) ir kt.). Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Informuojame, kad Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekiant išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu Duomenų valdytojas gali kontaktuoti tik Jūsų sutikimo pagrindu.

Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir/ar Kandidato prašymo prieš sudarant sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas konsultacijos, registracijos pas gydytoją tikslais

1 metai nuo konsultacijos, registracijos dienos

Pacientų, Klientų asmens duomenų tvarkymas sveikatos paslaugų teikimo tikslais

 

Pacientų asmens duomenų tvarkymas www.aik.lt interneto svetainėje sukurtoje paskyroje

15 metų nuo paskutinio apsilankymo klinikoje

 

 

Paskyros duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo

Fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenų tvarkymas sutarčių su Paslaugų teikėjais, Tiekėjais vykdymo tikslu

Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo

Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja, šį terminą pratęsti

Kai Duomenų subjekto asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi sutikimo ar Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu, Duomenų valdytojas nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu

Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais

1 metai nuo žaidimų, akcijų, konkursų įvykdymo dienos

Asmens duomenų tvarkymas personalo, Pacientų, Klientų saugumo ir turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslais

90 kalendorinių dienų. Jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi

Kandidatų asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais

4 mėnesiai po personalo atrankos pabaigos. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas

Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir atitinka teisinius reikalavimus.

Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
 • Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Teisė ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Teisė asmens duomenis sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”, t. y. sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • Teisė į duomenų perkėlimą, kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
 • Teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: UAB “Aukštaitijos implantologijos klinika”, Stoties g. 1, Panevėžys; paštu: UAB “Aukštaitijos implantologijos klinika”, Stoties g. 1, Panevėžys; el. paštu: [email protected].

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Duomenų valdytojo Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad Jūsų pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su Jumis susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Telefonu: (8 45) 509 509

El. paštu: [email protected]

Paštu: UAB “Aukštaitijos implantologijos klinika”, Stoties g. 1, Panevėžys

Atnaujinta 2020 balandžio 14 d.