Specialūs pasiūlymai

Straumann Roxolid SLActive implantas 649 Eur.

Straumann group IMPLANTO kaina - 499 Eur

"All-on-4" implantacijos kaina - 2899 Eur